Politika

         Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin daha güzel gelece?i için:Mesleki beceri e?itimi (1)

         2018-12-05 Kaynak:CRI

         Urumçi'den Hotan'a, Hotan'dan Ka?gar'a, Tanr? Da?lar?'ndan Kunlun Da?lar?'na... Do?al güzellikleriyle ünlü Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, bölgeye gelen herkesi büyülüyor. Bugün bu bölgede zihinleri özgürle?tirme kampanyas? halk?n ya?am?n? derinden etkiliyor, gelecek için daha güzel bir ya?am beklentisini güçlendiriyor.

         Bu kampanya kapsam?nda ülkenin ortak dili olan standart Çinceyi (Putonghua), hukuk ve mesleki becerileri ö?renmek moda oldu. E?itime kat?lan vatanda?lar gönüllü olarak a??r?c?l?ktan uzakla?t?. Muhabirimiz k?sa süre önce Xinjiang'? ziyaret etti.

         Ülkenin ortak dilini ö?renmek

         35 ya??ndaki Metseyit Mettursun, Hotan ?lçesi Mesleki E?itim Merkezi'nde kurs görüyor. Fotokopi makinesi yan?nda çal??an Mettursun, ak?c? ?ekilde Çince konu?arak, e?itim merkezinde 1 y?l kald?ktan sonra dü?üncelerindeki de?i?imi anlatt?.

         Köylü olan Mettursun, dini radikal dü?üncelerin etkisi alt?nda ortaokulu b?rakt???n? belirtti. Mettursun'un gözünde, genel kültür ö?renmenin hiç faydas? yoktu, önemli olan tek ?ey Kur-an Kerim'i ö?renmekti. E?itim merkezinde 1 y?l Çince ö?rendikten sonra Mettursun, e?itimin önemini kavrad?. Mettursun, "Bugün çok say?da yabanc? bile Çince ö?reniyor, çünkü onlar da yurdumuz Çin'in giderek daha iyi geli?ti?inin fark?ndalar. Biz Çinliyiz, ortak dilimizi ö?renmememiz için hiçbir bahaneye yok." diye konu?tu.

         Mettursun, Çince'yi iyi ö?renip Beijing ve Shanghai gibi metropollere gidece?ini, oralarda kendini geli?tirip memleketinin kalk?nmas?na katk?da bulunaca??n? dile getiriyor.

         Mettursun'u memnun eden ba?ka bir ?ey daha var; o da art?k Çincesi oldu?u için istedi?i TV kanallar?n? izleyebilmesi.

         Mettursun, mesleki beceri e?itim merkezindeki örneklerden sadece biri. Burada e?itim alan çok say?da ki?i, eskiden Çince konu?amazken ?imdi ilk etapta anlama ve sohbet etme kabiliyetine ve daha geni? bir bilgi kanal?na sahip oldular. Bu ki?iler, çift dilli e?itimin gerçek anlam?n? do?ru alg?lad?klar?n?, toplumun geli?mesine ayak uydurmak için, sadece ortak dille s?n?rl? kalmay?p ayn? zamanda yabanc? dil de ö?reneceklerini söylüyorlar.

         Hukuk e?itimi al?p yeni hayat?na kavu?tu

         Ka?gar Mesleki Beceri E?itim Merkezi'nde kurs görenler, Bahargül'ün kendi ya?am?ndan esinlenerek bir tiyatro oyununu sahnelediler.

         24 ya??ndaki Bahargül, 15 ya??ndayken anne babas?n?n zoruyla okuldan ayr?l?p, kendisinden 40 ya? büyük bir adamla evlendi. Bahargül, gizlice imaml?k yapan kocas?n?n 7. kar?s? oldu.

         E?itim merkezine geldikten sonra Bahargül, dini radikal dü?üncenin eziyetinden kurtuldu ve rahatlad?. "Buraya geldikten sonra bunu anlad?m; dini radikal dü?ünceler ailemi ve gençli?imi zedeledi, gençli?imi hep karanl?klar içinde geçirdim" diyen Bahargül, sözlerine ?öyle devam etti: "15 ya??nda okulu b?rakt?m. E?itim merkezinde tekrar okul hayat?m? ya??yorum. Burada hukuk ve çe?itli beceriler ö?reniyorum. Ö?rendi?im bilgilerle ya?am?m? düzenlemeyi ve çocuklar?ma benim ya?ad?klar?m? ya?atmamay? istiyorum."

         Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Yasas?'n?n 258. maddesi çok e?lili?e kar?? ç?k?yor. Konuyla ilgili bilgiler kurslarda aktar?ld?.

         Bir üniversiteli kad?n, e?itim merkezindeki deneyimini ?öyle anlat?yor: "Üniversite mezunuyum. Burada hukuk kursu ald?m; neler yasal, neler yasa d???, neler suç kapsam?nda... Çok ?ey ö?rendim. Hayat?mdaki ikinci üniversite tecrübemdir, hem de ücretsiz e?itim ald???m için parti ve hükümete minnettar?m. Buradaki e?itimle yeni bir hayata ba?lad?m."

         Dini radikal dü?üncelerin etkisi alt?nda olan, hatta a??r?c?lar?n belirledi?i sözde "?eriat" kurallar?na göre hareket edenler, e?itim merkezinde herkesin önce devletin vatanda?? oldu?unu, hareketlerinin yasalarca korunmas?n?n yan? s?ra yasalara ba?l? tutulmas? gerekti?ini kavrad?lar. Ulusal ceza yasas?, terörizmle mücadele yasas?, Xinjiang'?n a??r?c?l?kla mücadele yönetmeli?i gibi yasa ve yönetmelikler e?itim merkezindeki kurslar?n içeriklerinden biridir.

         Abduselimcan Ubulkasim, eskiden kad?n?n do?u?tan erke?in kölesi oldu?unu savunuyordu. E?itim merkezinde kurs gördükten sonra insanlar?n e?it oldu?unu anlad?. Kar?s?na bir gün bile mutlu bir ya?am ya?atmad??? için çok pi?man olan Ubulkasim, e?itim merkezine minnettar oldu?unu, art?k ailesine sevgisi olan bir erke?e dönü?tü?ünü ifade etti.

         棋牌赌博软件 大地棋牌游戏| 好运来棋牌app| 手机泊众棋牌游戏| 来捕鱼游戏| 手机老品牌赌博